voorbeeldbestand
Een Combobox / Listbox vullen

1 vullen met de funktie Array
1.1 lijst met woorden
1.2 lijst met getallen
1.3 lijst met datums
1.4 data windows opmaak
1.5 date met eigen opmaak

2 vullen met methode Split
2.1 bestanden
2.1.1 in een directory
2.1.2 in (sub)directories
2.1.3 pdf in een directory
2.1.4 pdf in (sub)directories
2.1.5 naam oplopend gesorteed
2.1.6 naam aflopend gesorteerd
2.1.7 op oplopende grootte
2.1.8 op aflopende grootte
2.1.9 oplopende datum
2.1.10 aflopende datum
2.1.11 creationdate: aflopend
2.1.12 lastaccessdate: aflopend
2.1.13 lastsavedate: aflopend

2.2 Subfolders
2.2.1 bestand en (1-nivo) subfolders
2.2.2 bestand in alle (sub)folders
2.2.3 1-nivo subfolders
2.2.4 alle subfolders

2.3 Werkblad
2.3.1 alle werkbladen

3 Vullen met een Customlist
3.1 weekdagen kort
3.2 weekdagen voluit
3.3 maanden kort
3.4 maanden voluit
3.5 eigen customlist

4 Vullen: range in werkblad
4.1 kolom
4.2 rij
4.3 gebied
4.4 unica in kolom
4.5 unica in kolom, gesorteerd
4.6 unica in rij
4.7 unica in rij, gesorteerd
4.8 unica in gebied
4.9 unica in gebied, gesorteerd
4.10 unica gesorteerd in Excel365

5 Vullen: methode Evaluate
5.1.1 alle cijfers
5.1.2 Ucase alfabet
5.1.3 Lcase alfabet
5.1.4 getallen met interval 5
5.1.5 getallen met interval 7

5.2 Maandnamen
5.2.1 voluit
5.2.2 kort
5.2.3 internationaal

5.3 Weekdagnamen
5.3.1 voluit
5.3.2 ISO-week voluit
5.3.3 kort
5.3.4 ISO-week kort
5.3.5 ISO-week internationaal

5.4 Dates
5.4.2 deze ISO week
5.4.2 afgelopen ISO week
5.4.3 volgende ISO week
5.4.4 deze maand
5.4.5 afgelopen maand
5.4.6 volgende maand
5.4.7 dit ISO jaar
5.4.8 afgelopen ISO jaar
5.4.9 volgend ISO jaar
5.4.10 afgelopen 28 days
5.4.11 komende 28 days
5.4.12 zondagen ISO jaar
5.4.13 maandagen ISO jaar
5.4.14 dinsdagen ISO jaar
5.4.15 woensdagen ISO jaar
5.4.16 donderdagen ISO jaar
5.4.17 vrijdagen ISO jaar
5.4.18 zaterdagen ISO jaar
5.4.19 woensdag omde 6 weken ISO jaar

5.5 tijden
5.5.1 uren per dag
5.5.2 half-uur per day
5.5.3 kwartieren per dag
5.5.4 iedere 10 minuten per dag
5.5.5 urr van 08:00 tot 18:00
5.5.6 10 seconden van 20:12:00 tot 20:14:00

5.6 Wiskundig

Introduktie

Deze pagina behandelt het vullen van invoerlijsten (comboboxen) en keuzelijsten (listboxen).
Voor de leesbaarheid gebruik ik steeds de combobox.
Alles wat hier over de combobox gezegd wordt is identiek voor een listbox

0.1 Combobox/Listbox kenmerken

0.1.1 Lbound & Ubound

Een combobox (invoerlijst) kan een 1-dimensionele Array bevatten: het aantal rijen : ubound(combobox1.list)+1
Een combobox (invoerlijst) kan een 2-dimensionele Array bevatten:
het aantal rijen : ubound(combobox1.list)+1
het aantal kolommen : ubound(combobox1.list,2) + 1

De eerste rij in een combobox is 0 : Lbound(combobox1.List)
De eerste kolom in een combobox is 0 : LBound(Combobox1.List,2)

Lees het derde item in een 1-dimensionele Combobox: msgbox Combobox1.List(2)
Lees het derde item in de vijfde kolom in een 2-dimensionele Combobox: msgbox Combobox1.List(2,4)

0.1.2 Style

Als je met een combobox beoogt de gebruiker een uitputtende lijst van geldige opties te bieden kun je neiuwe invoer van de gebruiker beter voorkomen.
Als je de eigenschap 'style' op 2 (dropdownlist) zet kan de gebruiker alleen uit de bestaande opties kiezen.
Dan is de combobox identiek aan de listbox. Een belangrijk voordeel is wel dat de Combobox een ingebouwd zoekfilter heeft op basis van ingevoerde letters.

0.2 Methoden om een combobox/listbox te vullen

0.2.1 Additem

De Additem methode is bedoeld om excact 1 element aan een lijst toe te voegen.
De methode is niet geschikt om een lijst te vullen.
Met meer dan 10 items wordt de methode merkbaar traag.
Dat komt waarschijnlijk omdat de methode ook de positie van het nieuwe item in de bestaande lijst moet bepalen.
Additem is kortom geen geschikte methode om een hele lijst te vullen.

0.2.2 Rowsource

Met rowsource leg je een direkte link naar een gebied in een werkblad.
Met een Combobox kan dat tot het vastlopen van Excel leiden, omdat een wijziging in de combobox niet adekwaat verwerkt wordt in gelijktijdige aanpassing van het werkblad.
Bovendien kan iedere wijziging van het werkblad allerlei ongewenste gebeurtenissen oproepen, die kunnen interfereren met de combobox en de verwerking van de code kunnen vertragen.
Ter voorkoming van vertraging van code dient schrijven/lezen naar een werkblad nl. zoveel mogelijk beperkt te worden.

0.2.3 Listfillrange

In ActiveX-controls is de listfillrange methode equivalent aan de Rowsource methode.
Daarvoor gelden dezelfde nadelen.
Beter niet gebruiken dus.

0.2.4 List

De beste methode om een Combobox/listbox te vullen is de methode 'List'.
Je kunt direkt een 1-dimensionele of 2-dimensionele array aan een combobox/listbox toeschrijven.
De lijst behoudt automatisch de rijen en kolommen van de toegeschreven array.
Als je geen array hebt kun je het best eerst alle op te nemen waarden in een array zetten en in 1 keer aan de combobox toewijzen.
Dit is de meest efficiŽnte en snelste manier om een lijst te vullen.

0.2.5 Column

De methode .Column is identiek aan de methode .List.
Het enige verschil: de array die wordt toegewezen wordt getransponeerd: rijen worden kolommen, kolommen verschijnen als rijen.

1 Vul een combobox met de functie Array

1.1 Een lijst met woorden (strings)

ComboBox1.List = Array("een", "twee", "drie")

1.2 Een lijst met getallen

ComboBox1.List = Array(1, 2, 3)

1.3 Een lijst met data

ComboBox1.List = Array(Date, Date + 1, Date + 2)

1.4 Data vormgegeven conform de internationale instellingen van Windows

ComboBox1.List = Array(FormatDateTime(Date, 2), FormatDateTime(Date + 1, 2), FormatDateTime(Date + 2, 2))

1.5 Data vormgegeven onafhankelijk van de internationale instellingen van Windows

ComboBox1.List = Array(Format(Date), Format(Date + 1), Format(Date + 2))
ComboBox1.List = Array(Format(Date, "dd-mm-yyyy"), Format(Date + 1, "dd-mm-yyyy"), Format(Date + 2, "dd-mm-yyyy"))

2 Vul een combobox met de methode Split

Het default splitsingsteken is de spatie; dat hoef je dan ook niet te specificeren.
ComboBox1.List = Split("een twee drie")
ComboBox1.List = Split("een|twee|drie", "|")
ComboBox1.List = Split("1,2,3", ",")
ComboBox1.List = Split(Format(Date) & "," & Format(Date + 1) & "," & Format(Date + 2), ",")

2.1 Bestanden in een folder

In deze voorbeelden staat de padnaam tussen aanhalingstekens. Wanneer een (sub)folder een spatie bevat zou het zonder omhullende aanhalingstekens mis gaan.

2.1.1 alle bestanden in een bepaalde folder

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.2 alle bestanden in een folder en alle subfolders

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /s").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.3 alle pdf-bestanden in een folder

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\*.pdf"" /b /a-d").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.4 alle pdf-bestanden in een folder en alle subfolders

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\*.pdf"" /b /a-d /s").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.5 alle bestanden in een folder: alfabetisch oplopend gesorteerd op naam

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /on").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.6 alle bestanden in een folder: alfabetisch aflopend gesorteerd op naam

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /o-n").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.7 alle bestanden in een folder: oplopend gesorteerd op grootte

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /os").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.8 alle bestanden in een folder: aflopend gesorteerd op grootte

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /o-s").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.9 alle bestanden in een folder: oplopend gesorteerd op datum

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /od").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.10 alle bestanden in een folder: aflopend gesorteerd op datum

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /o-d").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.11 alle bestanden in een folder: aflopend gesorteerd op aanmaakdatum

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /o-d /tc").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.12 alle bestanden in een folder: aflopend gesorteerd op bewerkdatum

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /o-d /ta").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1.13 alle bestanden in een folder: aflopend gesorteerd op opslagdatum

ComboBox1.List = Filter(Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /a-d /o-d /tw").stdout.readall, vbCrLf), ".")

2.1 Subfolders

2.2.1 alle bestanden en (1-nivo) subfolders van een folder

ComboBox1.List = Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b").stdout.readall, vbCrLf)

2.2.2 alle bestanden en alle subfolders van een folder

ComboBox1.List = Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\"" /b /s").stdout.readall, vbCrLf)

2.2.3 alle (1-nivo) subfolders van een directory/folder

ComboBox1.List = Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\*."" /b").stdout.readall, vbCrLf)

2.2.4 alle subfolders van een directory/folder

ComboBox1.List = Split(CreateObject("wscript.shell").exec("cmd /c Dir ""G:\test folder\*."" /b /s").stdout.readall, vbCrLf)

2.3 Werkbladen

2.3.1 alle werkbladnamen

For Each sh In Sheets
c00 = c00 & "|" & sh.Name
Next
ComboBox1.List = Split(Mid(c00, 2), "|")

3 Vul een combobox met een 'aangepaste lijst' (customlist)

3.1 alle weekdagnamen (eerste 2 letters)

ComboBox1.List = Application.GetCustomListContents(1)

3.2 alle weekdagnamen voluit

ComboBox1.List = Application.GetCustomListContents(2)

3.3 alle maandnamen (eerste 3 letters)

ComboBox1.List = Application.GetCustomListContents(3)

3.4 alle maandnamen voluit

ComboBox1.List = Application.GetCustomListContents(4)

3.5 een eigen 'aangepaste lijst' (customlist)

Application.AddCustomList Array("Team I", "Team II", "Team III")
ComboBox1.List = Application.GetCustomListContents(Application.CustomListCount)

4 Vul een combobox met een werkbladgebied

4.1 een kolom

ComboBox1.List = Sheets(1).Cells(1, 4).Resize(10).Value
UBound(ComboBox1.List)=9
UBound(ComboBox1.List, 2)=0

4.2 een rij

ComboBox1.List = Sheets(1).Cells(1, 1).Resize(, 10).Value
UBound(ComboBox1.List)=0
UBound(ComboBox1.List, 2)=9
Als je alle kolommen in de Combobox wil tonen moet je de eigenschap columncount instellen:
combobox1.columncount=ubound(combobox1.list,2)+1

4.3 een gebied

ComboBox1.List = Sheets(1).Cells(1,1).rResize(10,10).Value
UBound(ComboBox1.List)=9
UBound(ComboBox1.List, 2)=9
Als je alle kolommen in de Combobox wil tonen moet je de eigenschap columncount instellen:
combobox1.columncount=ubound(combobox1.list,2)+1

4.4 unieke waarden in een kolom

ComboBox1.List = Application.Transpose(Filter([transpose(if(countif(offset($A$1,,,row(A1:A100)),A1:A100)=1,A1:A100,"~"))], "~", False))
sn = Sheets(1).Range("A1:A100")
With CreateObject("scripting.dictionary")
For Each cl In sn
If cl<>"" And Not .exists(cl) Then .Add cl, Nothing
Next

ComboBox1.List = .keys
End With

4.5 unieke gesorteerde waarden in een kolom

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each cl In sn
If cl<>"" And Not .contains(cl) Then .Add cl
Next
.Sort

ComboBox1.List = Application.Transpose(.toarray())
End With

4.6 unieke waarden in een rij

combobox1.list = Application.Transpose(Filter([index(if(countif(offset($A$1,,,,column(A1:AZ1)),A1:AZ1)=1,A1:AZ1),)], "False", False))
sn = Sheets(1).Range("A1:AZ1")
With CreateObject("scripting.dictionary")
For Each cl In sn
If cl<>"" And Not .exists(cl) Then .Add cl, Nothing
Next

ComboBox1.List = .keys
End With

u4.7 nieke gesorteerde waarden in een rij

sn= Sheets(1).Range("A1:AZ1")
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each cl In sn
If cl<>"" And Not .contains(cl) Then .Add cl
Next
.Sort

ComboBox1.List = Application.Transpose(.toarray())
End With

4.8 unieke waarden in een gebied

sn = Sheets(1).Range("A1:AZ100")
With CreateObject("scripting.dictionary")
For Each cl In sn
If cl<>"" And Not .exists(cl) Then .Add cl, Nothing
Next

ComboBox1.List = .keys
End With

4.9 unieke gesorteerde waarden in een gebied

sn= Sheets(1).Range("A1:AZ100")
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each cl In sn
If cl<>"" And Not .contains(cl) Then .Add cl
Next
.Sort

ComboBox1.List = Application.Transpose(.toarray())
End With

4.10 unieke gesorteerde waarden in een gebied in Excel365

Excel 365 bevat nieuwe Excelfunkties.
In dit geval 'SORT" en 'UNIQUE'.
Je kunt deze gebruikern met de methode 'evaluate' om een unieke gesorteerde lijst van een gebied te maken.
Omdat de methode 'evaluate' 2 versies heeeft toon ik ze hier beide afzonderlijk.
ComboBox1.List = Evaluate("SORT(UNIQUE(" & Sheet1.cells(1).currentregion.columns(1).address & "))")
Sheet1.cells(1).currentregion.columns(1).name="snb"
ComboBox1.List = [SORT(UNIQUE(snb))]
RPP63 wees me hierop; waarvoor dank.  Zie

5 Vul een combobox met de methode Evaluate

5.1.1 alle decimale cijfers

ComboBox1.List = Array(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
ComboBox1.List = Array("0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")
ComboBox1.List = Split("0 1 2 3 4 5 6 7 8 9")
ComboBox1.List = [row(1:10)-1]
ComboBox1.List = [index(row(1:10)-1,)]
ComboBox1.List = [index(char(row(48:57)),)]
ComboBox1.List = [transpose(char(row(48:57)))]
ComboBox1.List = Evaluate("row(1:10)-1")
ComboBox1.List = Evaluate("index(char(row(48:57)),)")
ComboBox1.List = Evaluate("transpose(char(row(48:57)))")

5.1.2 hoofdletter alfabet

ComboBox1.List = [index(char(64+row(1:26)),)]

5.1.3 kleine letter alfabet

ComboBox1.List = [index(char(96+row(1:26)),)]

5,1,4 getallen met intervale.g. 0 _ 5 _ 10 _ 15_ etc.

ComboBox1.List = [index(5*(row(1:10)-1),)]

5.1.5 numbers with intervale.g. 0 _ 7 _ 14 _ 21_ etc.

ComboBox1.List = [index(7*(row(1:10)-1),)]

5.2 Maandnamen

5.2.1 maandnamen voluit

ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(4)
Als je een andere taalversie van Excel gebruikt dan de VS-versie krijg je de maandnamen in die taal met:
ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(8)
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"mmmm"),)]

5.2.2 maandnamen kort

ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(3)
Als je een andere taalversie van Excel gebruikt dan de VS-versie krijg je de maandnamen in die taal met:
ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(7)
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"mmm"),)]

5.2.3 maandnamen in diverse talen

ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-401]mmmm"),)] ' Arabic - Saudi Arabia 401
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-402]mmmm"),)] ' Bulgarian 402
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-403]mmmm"),)] ' Catalan 403
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-404]mmmm"),)] ' Chinese - Taiwan 404
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-405]mmmm"),)] ' Czech 405
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-406]mmmm"),)] ' Danish 406
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-407]mmmm"),)] ' German - Germany 407
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-408]mmmm"),)] ' Greek 408
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-409]mmmm"),)] ' English - United States 409
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-410]mmmm"),)] ' Italian - Italy 410
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-411]mmmm"),)] ' Japanese 411
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-412]mmmm"),)] ' Korean 412
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-413]mmmm"),)] ' Dutch - Netherlands 413
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-414]mmmm"),)] ' Norwegian - Bokml 414
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-415]mmmm"),)] ' Polish 415
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-416]mmmm"),)] ' Portuguese - Brazil 416
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-417]mmmm"),)] ' Raeto-Romance 417
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-418]mmmm"),)] ' Romanian - Romania 418
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-419]mmmm"),)] ' Russian 419
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-420]mmmm"),)] ' Urdu 420
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-421]mmmm"),)] ' Indonesian 421
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-422]mmmm"),)] ' Ukrainian 422
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-423]mmmm"),)] ' Belarusian 423
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-424]mmmm"),)] ' Slovenian 424
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-425]mmmm"),)] ' Estonian 425
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-426]mmmm"),)] ' Latvian 426
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-427]mmmm"),)] ' Lithuanian 427
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-428]mmmm"),)] ' Tajik 428
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-429]mmmm"),)] ' Farsi - Persian 429
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-430]mmmm"),)] ' Sesotho (Sutu) 430
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-431]mmmm"),)] ' Tsonga 431
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-432]mmmm"),)] ' Setsuana 432
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-433]mmmm"),)] ' Venda 433
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-434]mmmm"),)] ' Xhosa 434
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-435]mmmm"),)] ' Zulu 435
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-436]mmmm"),)] ' Afrikaans 436
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-437]mmmm"),)] ' Georgian 437
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-438]mmmm"),)] ' Faroese 438
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-439]mmmm"),)] ' Hindi 439
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-440]mmmm"),)] ' Kyrgyz - Cyrillic 440
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-441]mmmm"),)] ' Swahili 441
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-442]mmmm"),)] ' Turkmen 442
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-443]mmmm"),)] ' Uzbek - Latin 443
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-444]mmmm"),)] ' Tatar 444
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-445]mmmm"),)] ' Bengali - India 445
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-446]mmmm"),)] ' Punjabi 446
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-447]mmmm"),)] ' Gujarati 447
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-448]mmmm"),)] ' Oriya 448
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-449]mmmm"),)] ' Tamil 449
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-450]mmmm"),)] ' Mongolian 450
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-451]mmmm"),)] ' Tibetan 451
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-452]mmmm"),)] ' Welsh 452
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-453]mmmm"),)] ' Khmer 453
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-454]mmmm"),)] ' Lao 454
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-455]mmmm"),)] ' Burmese 455
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-456]mmmm"),)] ' Galician 456
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-457]mmmm"),)] ' Konkani 457
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-458]mmmm"),)] ' Manipuri 458
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-459]mmmm"),)] ' Sindhi 459
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-460]mmmm"),)] ' Kashmiri 460
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-461]mmmm"),)] ' Nepali 461
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-462]mmmm"),)] ' Frisian - Netherlands 462
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-464]mmmm"),)] ' Filipino 464
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-465]mmmm"),)] ' Divehi; Dhivehi; Maldivian 465
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-466]mmmm"),)] ' Edo 466
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-470]mmmm"),)] ' Igbo - Nigeria 470
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-474]mmmm"),)] ' Guarani - Paraguay 474
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-476]mmmm"),)] ' Latin 476
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-477]mmmm"),)] ' Somali 477
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-481]mmmm"),)] ' Maori 481
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-801]mmmm"),)] ' Arabic - Iraq 801
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-804]mmmm"),)] ' Chinese - China 804
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-807]mmmm"),)] ' German - Switzerland 807
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-809]mmmm"),)] ' English - Great Britain 809
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-810]mmmm"),)] ' Italian - Switzerland 810
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-813]mmmm"),)] ' Dutch - Belgium 813
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-814]mmmm"),)] ' Norwegian - Nynorsk 814
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-816]mmmm"),)] ' Portuguese - Portugal 816
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-818]mmmm"),)] ' Romanian - Moldova 818
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-819]mmmm"),)] ' Russian - Moldova 819
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-843]mmmm"),)] ' Uzbek - Cyrillic 843
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-845]mmmm"),)] ' Bengali - Bangladesh 845
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-850]mmmm"),)] ' Mongolian 850
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1001]mmmm"),)] ' Arabic - Libya 1001
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1004]mmmm"),)] ' Chinese - Singapore 1004
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1007]mmmm"),)] ' German - Luxembourg 1007
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1036]mmmm"),)] ' France 1036
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1009]mmmm"),)] ' English - Canada 1009
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1401]mmmm"),)] ' Arabic - Algeria 1401
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1404]mmmm"),)] ' Chinese - Macau SAR 1404
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1407]mmmm"),)] ' German - Liechtenstein 1407
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1409]mmmm"),)] ' English - New Zealand 1409
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1801]mmmm"),)] ' Arabic - Morocco 1801
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-1809]mmmm"),)] ' English - Ireland 1809
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-2001]mmmm"),)] ' Arabic - Oman 2001
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-2009]mmmm"),)] ' English - Jamaica 2009
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-2401]mmmm"),)] ' Arabic - Yemen 2401
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-2409]mmmm"),)] ' English - Caribbean 2409
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-2801]mmmm"),)] ' Arabic - Syria 2801
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-2809]mmmm"),)] ' English - Belize 2809
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-3001]mmmm"),)] ' Arabic - Lebanon 3001
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-3009]mmmm"),)] ' English - Zimbabwe 3009
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-3401]mmmm"),)] ' Arabic - Kuwait 3401
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-3409]mmmm"),)] ' English - Phillippines 3409
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-3801]mmmm"),)] ' Arabic - United Arab Emirates 3801
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-4001]mmmm"),)] ' Arabic - Qatar 4001
ComboBox1.List = [index(text(date(2015,row(1:12),1),"[$-4009]mmmm"),)] ' English - India 4009

5.3 Weekdagnamen

5.3.1 weekdagnamen voluit: zondag t/m zaterdag

ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(2)
Als je een andere taalversie van Excel gebruikt dan de VS-versie krijg je de weekdagnamen in die taal met:
ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(6)
ComboBox1.List = [index(text(row(1:7),"dddd"),)]

5.3.2 weekdagnamen ISO-week voluit: maandag t/m zondag

ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"dddd"),)]

5.3.3 weekdagnamen kort: zo t/m za

ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(1)
Als je een andere taalversie van Excel gebruikt dan de VS-versie krijg je de weekdagnamen in die taal met:
ComboBox1.List = Application.GetCustomlistContents(5)
ComboBox1.List = [index(text(row(1:7),"ddd"),)]

5.3.4 weekdagnamen ISO-week verkort: ma t/m zo

ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"ddd"),)]

5.3.5 weekdagnamen ISO-week in diverse talen

ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-401]dddd"),)] ' Arabic - Saudi Arabia 401
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-402]dddd"),)] ' Bulgarian 402
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-403]dddd"),)] ' Catalan 403
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-404]dddd"),)] ' Chinese - Taiwan 404
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-405]dddd"),)] ' Czech 405
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-406]dddd"),)] ' Danish 406
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-407]dddd"),)] ' German - Germany 407
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-408]dddd"),)] ' Greek 408
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-409]dddd"),)] ' English - United States 409
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-410]dddd"),)] ' Italian - Italy 410
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-411]dddd"),)] ' Japanese 411
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-412]dddd"),)] ' Korean 412
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-413]dddd"),)] ' Dutch - Netherlands 413
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-414]dddd"),)] ' Norwegian - Bokml 414
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-415]dddd"),)] ' Polish 415
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-416]dddd"),)] ' Portuguese - Brazil 416
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-417]dddd"),)] ' Raeto-Romance 417
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-418]dddd"),)] ' Romanian - Romania 418
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-419]dddd"),)] ' Russian 419
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-420]dddd"),)] ' Urdu 420
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-421]dddd"),)] ' Indonesian 421
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-422]dddd"),)] ' Ukrainian 422
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-423]dddd"),)] ' Belarusian 423
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-424]dddd"),)] ' Slovenian 424
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-425]dddd"),)] ' Estonian 425
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-426]dddd"),)] ' Latvian 426
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-427]dddd"),)] ' Lithuanian 427
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-428]dddd"),)] ' Tajik 428
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-429]dddd"),)] ' Farsi - Persian 429
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-430]dddd"),)] ' Sesotho (Sutu) 430
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-431]dddd"),)] ' Tsonga 431
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-432]dddd"),)] ' Setsuana 432
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-433]dddd"),)] ' Venda 433
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-434]dddd"),)] ' Xhosa 434
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-435]dddd"),)] ' Zulu 435
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-436]dddd"),)] ' Afrikaans 436
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-437]dddd"),)] ' Georgian 437
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-438]dddd"),)] ' Faroese 438
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-439]dddd"),)] ' Hindi 439
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-440]dddd"),)] ' Kyrgyz - Cyrillic 440
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-441]dddd"),)] ' Swahili 441
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-442]dddd"),)] ' Turkmen 442
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-443]dddd"),)] ' Uzbek - Latin 443
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-444]dddd"),)] ' Tatar 444
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-445]dddd"),)] ' Bengali - India 445
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-446]dddd"),)] ' Punjabi 446
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-447]dddd"),)] ' Gujarati 447
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-448]dddd"),)] ' Oriya 448
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-449]dddd"),)] ' Tamil 449
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-450]dddd"),)] ' Mongolian 450
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-451]dddd"),)] ' Tibetan 451
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-452]dddd"),)] ' Welsh 452
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-453]dddd"),)] ' Khmer 453
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-454]dddd"),)] ' Lao 454
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-455]dddd"),)] ' Burmese 455
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-456]dddd"),)] ' Galician 456
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-457]dddd"),)] ' Konkani 457
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-458]dddd"),)] ' Manipuri 458
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-459]dddd"),)] ' Sindhi 459
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-460]dddd"),)] ' Kashmiri 460
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-461]dddd"),)] ' Nepali 461
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-462]dddd"),)] ' Frisian - Netherlands 462
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-464]dddd"),)] ' Filipino 464
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-465]dddd"),)] ' Divehi; Dhivehi; Maldivian 465
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-466]dddd"),)] ' Edo 466
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-470]dddd"),)] ' Igbo - Nigeria 470
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-474]dddd"),)] ' Guarani - Paraguay 474
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-476]dddd"),)] ' Latin 476
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-477]dddd"),)] ' Somali 477
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-481]dddd"),)] ' Maori 481
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-801]dddd"),)] ' Arabic - Iraq 801
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-804]dddd"),)] ' Chinese - China 804
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-807]dddd"),)] ' German - Switzerland 807
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-809]dddd"),)] ' English - Great Britain 809
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-810]dddd"),)] ' Italian - Switzerland 810
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-813]dddd"),)] ' Dutch - Belgium 813
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-814]dddd"),)] ' Norwegian - Nynorsk 814
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-816]dddd"),)] ' Portuguese - Portugal 816
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-818]dddd"),)] ' Romanian - Moldova 818
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-819]dddd"),)] ' Russian - Moldova 819
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-843]dddd"),)] ' Uzbek - Cyrillic 843
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-845]dddd"),)] ' Bengali - Bangladesh 845
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-850]dddd"),)] ' Mongolian 850
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1001]dddd"),)] ' Arabic - Libya 1001
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1004]dddd"),)] ' Chinese - Singapore 1004
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1007]dddd"),)] ' German - Luxembourg 1007
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1036]dddd"),)] ' France 1036
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1009]dddd"),)] ' English - Canada 1009
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1401]dddd"),)] ' Arabic - Algeria 1401
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1404]dddd"),)] ' Chinese - Macau SAR 1404
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1407]dddd"),)] ' German - Liechtenstein 1407
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1409]dddd"),)] ' English - New Zealand 1409
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1801]dddd"),)] ' Arabic - Morocco 1801
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-1809]dddd"),)] ' English - Ireland 1809
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-2001]dddd"),)] ' Arabic - Oman 2001
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-2009]dddd"),)] ' English - Jamaica 2009
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-2401]dddd"),)] ' Arabic - Yemen 2401
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-2409]dddd"),)] ' English - Caribbean 2409
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-2801]dddd"),)] ' Arabic - Syria 2801
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-2809]dddd"),)] ' English - Belize 2809
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-3001]dddd"),)] ' Arabic - Lebanon 3001
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-3009]dddd"),)] ' English - Zimbabwe 3009
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-3401]dddd"),)] ' Arabic - Kuwait 3401
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-3409]dddd"),)] ' English - Phillippines 3409
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-3801]dddd"),)] ' Arabic - United Arab Emirates 3801
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-4001]dddd"),)] ' Arabic - Qatar 4001
ComboBox1.List = [index(text(row(2:8),"[$-4009]dddd"),)] ' English - India 4009

5.4 Data

5.4.1 deze ISO week

ComboBox1.List = [index(today()-weekday(today(),2)+row(1:7),)]
ComboBox1.List = [index(Text(today()-weekday(today(),2)+row(1:7),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.2 vorige ISO week

ComboBox1.List = [index(today()-weekday(today(),2)-7+row(1:7),)]
ComboBox1.List = [index(Text(today()-weekday(today(),2)-7+row(1:7),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.3 volgende ISO week

ComboBox1.List = [index(today()-weekday(today(),2)+row(8:14),)]
ComboBox1.List = [index(Text(today()-weekday(today(),2)+row(8:14),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.4 deze maand

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),month(today()),0)+row(offset(A1,,,day(date(year(today()),month(today())+1,0)),1)),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),month(today()),0)+row(offset(A1,,,day(date(year(today()),month(today())+1,0)),1)),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.5 vorige maand

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),month(today())-1,0)+row(offset(A1,,,day(date(year(today()),month(today()),0)),1)),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),month(today())-1,0)+row(offset(A1,,,day(date(year(today()),month(today()),0)),1)),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.6 volgende maand

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),month(today())+1,0)+row(offset(A1,,,day(date(year(today()),month(today())+2,0)),1)),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),month(today())+1,0)+row(offset(A1,,,day(date(year(today()),month(today())+2,0)),1)),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.7 dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+row(1:365),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+row(1:365),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.8 vorig ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today())-1,1,4)-weekday(date(year(today())-1,1,4),2)+row(1:365),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today())-1,1,4)-weekday(date(year(today())-1,1,4),2)+row(1:365),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.9 volgend ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today())+1,1,4)-weekday(date(year(today())+1,1,4),2)+row(1:365),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today())+1,1,4)-weekday(date(year(today())+1,1,4),2)+row(1:365),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.10 28 dagen voorafgaand aan vandaag

ComboBox1.List = [index(today()-29+row(1:28),)]
ComboBox1.List = [index(text(today()-29+row(1:28),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.11 28 dagen na vandaag

ComboBox1.List = [index(today()+row(1:28),)]
ComboBox1.List = [index(text(today()+row(1:28),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.12 alle zondagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+7*row(1:52),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+7*row(1:52),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.13 alle maandagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+1+7*(row(1:52)-1),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+1+7*(row(1:52)-1),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.14 alle dinsdagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+2+7*(row(1:52)-1),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+2+7*(row(1:52)-1),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.15 alle woensdagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+3+7*(row(1:52)-1),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+3+7*(row(1:52)-1),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.16 alle donderdagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+4+7*(row(1:52)-1),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+4+7*(row(1:52)-1),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.17 alle vrijdagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+5+7*(row(1:52)-1),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+5+7*(row(1:52)-1),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.18 alle zaterdagen in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+6+7*(row(1:52)-1),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+6+7*(row(1:52)-1),"dd-mm-yyyy"),)]

5.4.19 iedere woensdag om de 6 weken in dit ISO jaar

ComboBox1.List = [index(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+3+42*row(1:9),)]
ComboBox1.List = [index(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+3+42*row(1:9),"dd-mm-yyyy"),)]
ComboBox1.List = [transpose(text(date(year(today()),1,4)-weekday(date(year(today()),1,4),2)+3+42*row(1:9),"dd-mm-yyyy"))]

5.5 Tijden

5.5.1 ieder uur in een dag

ComboBox1.List = [index(Text((row(1:24)-1)/24,"hh:mm"),)]
ComboBox1.List = [transpose(Text((row(1:24)-1)/24,"hh:mm"))]

5.5.4 ieder halfuur in een dag

ComboBox1.List = [index(Text((row(1:48)-1)/48,"hh:mm"),)]
ComboBox1.List = [transpose(Text((row(1:48)-1)/48,"hh:mm"))]

5.5.3 ieder kwartier in een dag

ComboBox1.List = [index(Text((row(1:96)-1)/96,"hh:mm"),)]
ComboBox1.List = [transpose(Text((row(1:96)-1)/96,"hh:mm"))]

5.5.4 iedere 10 minuten in een dag

ComboBox1.List = [index(Text((row(1:144)-1)/144,"hh:mm"),)]
ComboBox1.List = [transpose(Text((row(1:144)-1)/144,"hh:mm"))]

5.5.5 ieder uur vanaf 08:00 uur tot 18:00 uur

ComboBox1.List = [index(Text(row(8:18)/24,"hh:mm"),)]
ComboBox1.List = [transpose(Text(row(8:18)/24,"hh:mm"))]

5.5.6 iedere 10 seconden tussen 20:12:00 and 20:14:00

ComboBox1.List = [index(Text(row(7272:7284)/8640,"hh:mm:ss"),)]
ComboBox1.List = [transpose(row(7272:7284)/8640,"hh:mm:ss"))]

5.6 Wiskundig

ComboBox1.List = [index(2^row(1:20),)]
ComboBox1.List = [index(Row(1:20)^2,)]
ComboBox1.List = [index(64^1/row(1:5),)]