Bestanden: eigenschappen en methoden

VBA bevat diverse bibliotheken met methoden/eigenschappen voor bestanden.
Soms gaat het om methoden/eigenschappen die een andere bibliotheek niet bevat, soms zijn het equivalenten van methoden/eigenschappen van een andere bibliotheek.
Sommige methoden/eigenschappen zijn alleen te gebruiken als een bestand geladen is, andere alleen als een bestand niet geladen is, en ook zijn er die in beide gevallen werken.

In de voorbeelden op deze pagina komen de volgende bibliotheken aan bod:
VBA
Excel VBA
Word VBA
Scripting ("scripting.filesystemobject")
Shell ("shell.application")
Shellscripting ("wscript.shell")

In VBA kun je op verschillende manieren verwijzen naar een geopend bestand:
het bestand dat de VBA-code bevat die wordt uitgevoerd:
in Word: ThisDocument
in Excel: ThisWorkbook

het bestand waarin de de gebruiker via de UserInterface het laatste heeft gewerkt, of dat in VBA het laatste is geactiveerd:
in Word: ActiveDocument
in Excel: ActiveWorkbook
in Powerpoint: ActivePresentation

de naam van het document in de verzameling van open documenten
in Word: Documents("naam.doc")
in Excel : Workbooks("naam.xls")

het indexnummer van de volgorde waarin de documenten geopend zijn:
in Word: Documents(1)
in Excel: Workbooks(1)

In de voorbeeldcode zal gebruik gemaakt worden van ThisWorkbook (Excel) en ThisDocument (Word)
Standaard wordt de eigenschap beschreven aan de hand van Excel (ThisWorkbook); die kan altijd vervangen worden door ThisDocument in Word, tenzij anders vermeld.
Het gebruik van ThisDocument betekent dat deze eigenschap alleen in Word van toepassing is.

Bij iedere eigenschap staat in donkerrood vermeld wat het resultaat van de VBA-code kan zijn, voor zover mij bekend.

Het aantal methoden om eigenschappen op te vragen van een geopend bestand is groter dan van een gesloten bestand.
In het overzicht wordt daarnaar dan ook onderscheiden.

I Eigenschappen: geopend bestand

Naam: volledige naam; pad + naam + extensie
"E:\OF\voorbeeld.xls"
c007 = ThisWorkbook.FullName
c107 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetAbsolutePathname(ThisWorkbook.FullName)
c207 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Path
c307 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).Path

Naam: naam inclusief extensie
"voorbeeld.xls"
c001 = ThisWorkbook.Name
c001a=Dir(ThisWorkbook.FullName))
c101 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetFileName(ThisWorkbook.FullName)
c201 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Name
c301 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).Name
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c401 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 0)
End With
c501 = Mid(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 45)

Naam: naam zonder extensie
"voorbeeld"
c102 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetBaseName(ThisWorkbook.FullName)

Naam: extensie
"xls"
c103 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetExtensionName(ThisWorkbook.FullName)

Naam: VBA naam
"ThisWorkbook"
c008 = ActiveWorkbook.CodeName

Naam: DOS - naam
"VOORBE~1.XLS"
c422 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).shortname ' naam in 8 letters + extensie
c522 = Left(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 12)

Naam: DOS - volledige naam
"E:\OF\VOORBE~1.XLS"
c423 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).shortpath

Pad: volledig pad zonder eindslash, tenzij in de rootdirectory van een drive
"E:\OF"
c004 = ThisWorkbook.Path
c104 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetParentFolderName(ThisWorkbook.FullName)
c204 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).parentfolder

Pad: foldernaam zonder pad
"OF"
c313 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).Parent

Drive: drivenaam
"GEGEVENS ."
c514 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(1)

Drive: drivenummer
"4FB9-3D9B"
c515 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(2)

Drive: driveletter + :
"E:"
c116 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetDriveName(ThisWorkbook.FullName)
c216 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).drive
c516 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(3)

Drive: vrije ruimte op drive van het geopende bestand
"465. (..) bytes"
c517 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(7)

Applicatie
"Microsoft Excel"
c005 = ThisWorkbook.Application
c005 = ThisWorkbook.Parent
c015 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(9)
c025 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("application name")

Type
"Microsoft Excel werkblad"
c112 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Type
c312 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).Type
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c412 = split(.getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), -1),vblf)(0)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c412a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(Thisworkbook.Name), -1),vblf),"Type: "),""),7)
End With

Een geluidsbestand (mp3)
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c412 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(4)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c412a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Type: "),""),7)
End With

Een fotobestand
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c512 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(3)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c412a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Type: "),""),7)
End With

Bestandstype
In Excel
56
c006 = ThisWorkbook.FileFormat
-4158xlCurrentPlatformText 11xlDBF4 20xlTextWindows 29xlExcel3 39xlExcel5 50xlExcel12
-4143xlWorkbookNormal 14xlWJ2WD1 21xlTextMSDOS 30xlWK1FMT 39xlExcel7 51xlOpenXMLWorkbook
2xlSYLK 15xlWK3 22xlCSVMac 31xlWK1ALL 40xlWJ3 51xlWorkbookDefault
4xlWKS 16xlExcel2 23xlCSVWindows 32xlWK3FM3 41xlWJ3FJ3 52xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled
5xlWK1 17xlTemplate 24xlCSVMSDOS 33xlExcel4 42xlUnicodeText 53xlOpenXMLTemplateMacroEnabled
6xlCSV 17xlTemplate8 25xlIntlMacro 34xlWQ1 43xlExcel9795 54xlOpenXMLTemplate
7xlDBF2 18xlAddIn 26xlIntlAddIn 35xlExcel4Workbook 44xlHtml 55xlOpenXMLAddIn
8xlDBF3 18xlAddIn8 27xlExcel2FarEast 36xlTextPrinter 45xlWebArchive 56xlExcel8
9xlDIF 19xlTextMac 28xlWorks2FarEast 38xlWK4 46xlXMLSpreadsheet 60xlOpenDocumentSpreadsheet

In Word
0
c006 = ThisDocument.SaveFormat
0wdFormatDocument 3wdFormatTextLineBreaks 7wdFormatEncodedText 12wdFormatXMLDocument 17wdFormatPDF
0wdFormatDocument97 4wdFormatDOSText 8wdFormatHTML 13wdFormatXMLDocumentMacroEnabled 18wdFormatXPS
1wdFormatTemplate 5wdFormatDOSTextLineBreaks 9wdFormatWebArchive 14wdFormatXMLTemplate
1wdFormatTemplate97 6wdFormatRTF 10wdFormatFilteredHTML 15wdFormatXMLTemplateMacroEnabled
2wdFormatText 7wdFormatUnicodeText 11wdFormatXML 16wdFormatDocumentDefault

Omvang: bestandsgrootte / bestandslengte in bytes
23876
c009 = FileLen(ThisWorkbook.FullName)
c109 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Size
c309 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).Size
c509 = Mid(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 14, 13)
c609 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(6)
Open ThisWorkbook.FullName For Input As #1
c709 = LOF(1)
Close

in Word:
c009 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(22)
c009 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("number of bytes")

Omvang: bestandsgrootte in kbytes
23,8 kB
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c410 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 1)
End With

Omvang: bestandsgrootte in Mbytes

2,62 MB
Een geluidsbestand (mp3)
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c411 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(7)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c411a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Grootte: "),""),10)
End With

Een fotobestand
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c511 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(4)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c511a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Grootte: "),""),10)
End With

Een Excel, Word bestand
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c611 = split(.getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), -1),vblf)(2)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c611a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), -1),vblf),"Grootte: "),""),10)
End With

Attribuut: VBA constante
32
c018 = GetAttr(ThisWorkbook.FullName)
c118 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).Attributes ' nummer archive
0vbNormal 1vbReadOnly 2vbHidden 4vbSystem 8vbVolume 16vbDirectory 32vbArchive 64vbAlias

Attribuut: letter
A
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c318 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 6)
End With
NvbNormal RvbReadOnly HvbHidden SvbSystem VvbVolume DvbDirectory AvbArchive vbAlias

Attribuut: readonly
True / False
c019 = ThisWorkbook.ReadOnly

Tijdstip: bestand gemaakt
23-12-2012 14:08:17
c020 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(11)
c020 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("creation date")
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c320 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 4)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c420 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 31)
End With

Tijdstip: bestand laatst geopend
23-12-2012 14:08:17
c221 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).datelastaccessed' dd-mm- yyyy
c221 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).datecreated
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c321 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 5)
End With
c521 = Mid(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & ThisWorkbook.FullName & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 19, 15)

Een Excel, Wordbestand
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c621 = split(.getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), -1),vblf)(3)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c621a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), -1),vblf),"Gewijzigd op: "),""),15)
End With

Tijdstip: laatst opgeslagen
23-12-2012 14:08:17
c011 = FileDateTime(ThisWorkbook.FullName)
c111 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(12)
c111 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("last save time")
c211 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile(ThisWorkbook.FullName).datelastmodified
c311 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).ModifyDate
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c411 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 3) dd-mm-yyyy hh:mm
End With

Tijdstip: laatst afgedrukt
23-12-2012 14:08:17
c037 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(10)
c037 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("last printdate")

Snelkoppeling
True / False
c424 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).IsLink

Bladerbaar
True / False
c425 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).IsBrowsable

Bestand
True / False
c426 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).IsFileSystem

Folder
True / False
c427 = CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\").Items.Item(ThisWorkbook.Name).IsFolder

Bestaand bestand
True / False
c028 = Dir(ThisWorkbook.FullName) <>""
c128 = CreateObject("scripting.filesystemobject").FileExists(ThisWorkbook.FullName)

Status
"On line"
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c356 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 7)
End With

Eigenaar
"SNB-8PN11PL\snb"
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c357 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 8)
End With

Aflevering
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c358a = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 29)
End With

Programmabeschrijving
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c358b = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 30)
End With

Beschrijving
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c360 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 36)
End With

Bestandsversie
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c361 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 37)
End With

Productnaam
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c362 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 38)
End With

Productversie
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c363 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 39)
End With

Word, Excel, Powerpoint

Titel
"Titel 1"
c029 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(1)
c029 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Title")
With CreateObject("shell.application").namespace (ThisWorkbook.Path & "\")
c329 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 10)
End With

Onderwerp
"Onderwerp 1"
c030 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(2)
c030 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Subject")
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c330 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 11)
End With

Auteur
"Auteur 1"
c031 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(3)
c031 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Author")
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c331 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 9)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c431 = split(.getdetailsof(.Items.Item(Thisworkbook.Name), -1),vblf)(1)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c431a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), -1),vblf),"Auteur: "),""),9)
End With

Trefwoorden
"Trefwoord 1"
c032 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(4)
c032 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Keywords")

Opmerkingen
"Opmerking 1"
c033 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(5)
c033 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Comments")
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c333 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 14)
End With

Sjabloon
"normal.dot"
c0034= ThisWorkbook.attachedTemplate
c034 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(6)
c034 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Template")

Laatste auteur
"Auteur 2"
c035 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(7)
c035 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Last Author")

Revisienummer
7
c036 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(8)
c036 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("Revision number")

Beveiligd
True / False
c043 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(17)
c043 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("security")

Categorie
"Categorie 1"
c044 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(17)
c044 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("category")
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c344 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 12)
End With

Opmaak
c045 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(19)
c045 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("format")

Manager
"Manager 1"
c046 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(20)
c046 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("manager")

Bedrijf
"Bedrijf 1"
c047 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(21)
c047 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("company")
With CreateObject("shell.application").namespace(ThisWorkbook.Path & "\")
c359 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisWorkbook.Name), 35)
End With

Hyperlink basis
"E:\OF\"
c054 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties(29)
c054 = ThisWorkbook.BuiltinDocumentProperties("hyperlink base")

Word, Powerpoint bestanden

Totale bewerkingstijd
04:12:47
c039 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(13)
c039 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("total editing time")

Aantal alinea's
94
c0049 = ThisDocument.Paragraphs.Count
c049 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(24)
c049 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("number of paragraphs")

Aantal woorden
1356
c0041 = ThisDocument.Words.Count
c041 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(15)
c041 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("number of words")

Word bestanden

Aantal pagina's
17
c040 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(14)
c040 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("number of pages")

With CreateObject("shell.application").namespace(ThisDocument.Path & "\")
c340 = .getdetailsof(.Items.Item(ThisDocument.Name), 13)
End With

Aantal regels
130
c0048 = ThisDocument.Sentences.Count
c048 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(23)
c048 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("number of lines")

Aantal lettertekens
4503
c0042 = ThisDocument.Characters.Count
c042 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(16)
c042 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("number of characters")

Aantal tekens (inclusief spaties)
5312
c055 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties(30)
c055 = ThisDocument.BuiltinDocumentProperties("Number of characters with spaces")

Powerpoint bestanden

Aantal dia's
34
c050 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties(25)
c050 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties("number of slides")

Aantal opmerkingen
17
c051 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties(26)
c051 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties("number of notes")

Aantal verborgen dia's
4
c052 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties(27)
c052 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties("number of hidden slides")

Aantal multimediaclips
2
c053 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties(28)
c053 = ActivePresentation.BuiltinDocumentProperties("number of mediaclips")

Muziekbestanden

Copyright
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c364 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 15)
End With

Artiest
"Orchestra of the Age of Enlightenment - Harry Bicket, Lorraine Hunt Lieberson)"
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c365 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 16)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c465 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(0)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c465a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Artiest: "),""),10)
End With

Titel van album
"Handel Arias, Stephen Stubbs - Lute,guit., Carrai-cello, Tendemans- Gamba"
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c366 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 17)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c466 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(1)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c466a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Titel van album: "),""),18)
End With

Jaar
2002
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c367 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 18)
End With

Nummer
11
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c368 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 19)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c468 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(2)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c468a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Nummer: "),""),9)
End With

Genre
"Opera"
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c369 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 20)
End With

Duur
00:05:33
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c370 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 21)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c470 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(3)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c470a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Duur: "),""),7)
End With

Bitverwerkingssnelheid
"128kbps"
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c371 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 22)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c471 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(5)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c471a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Bitverwerkingssnelheid: "),""),25)
End With

Beveiligd
"Ja /Nee"
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c358 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 23)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c458 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(6)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c458a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Beveiligd: "),""),12)
End With

Grootte van geluidsfragment
0 bits
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c371a = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 32)
End With

Geluidsopnamesnelheid
44 kHz
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c371b = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 33)
End With

Kanalen
1 (mono), 2 (stereo), 4 (quad)
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c371c = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 34)
End With

Fotobestanden

Cameramodel
DMC-FS11
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c372 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 24)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c472 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(2)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c472a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Cameramodel: "),""),14)
End With

Afbeelding gemaakt op
27-05-2011 12:29
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c373 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 25)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c473 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(1)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c473a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Afbeelding gemaakt op: "),""),24)
End With

Afmetingen in pixels
4320 x 3240
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c374 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 26)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c474 = split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf)(0)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c474a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item(***.Name), -1),vblf),"Afmetingen: "),""),13)
End With

Pixels horizontaal
4320
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c375 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 27)
End With

Pixels vertikaal
3240
With CreateObject("shell.application").namespace(***.Path & "\")
c376 = .getdetailsof(.Items.Item(***.Name), 28)
End With

II Eigenschappen: gesloten bestand

Naam: volledige naam; pad + naam + extensie
"E:\OF\voorbeeld.xls"
c107 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetAbsolutePathname("E:\OF\voorbeeld.xls")
c207 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").Path
c307 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").Path

Naam: naam inclusief extensie
"voorbeeld.xls"
c001a=Dir("E:\OF\voorbeeld.xls"))
c101 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetFileName("E:\OF\voorbeeld.xls")
c201 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").Name
c301 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").Name
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c401 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 0)
End With
c501 = Mid(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 45)

Naam: naam zonder extensie
"voorbeeld"
c102 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetBaseName("E:\OF\voorbeeld.xls")

Naam: extensie
"xls"
c103 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetExtensionName("E:\OF\voorbeeld.xls")

DOS - naam
"VOORBE~1.XLS"
c422 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").shortname
c522 = Left(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 12)

DOS - volledige naam
"E:\OF\VOORBE~1.XLS"
c423 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").shortpath

Pad: volledig pad zonder eindslash, tenzij in de rootdirectory van een drive
"E:\OF"
c104 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetParentFolderName("E:\OF\voorbeeld.xls")
c204 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").parentfolder

Pad: foldernaam zonder pad
"OF"
c313 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").Parent

Drive: drivenaam
"GEGEVENS ."
c514 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(1)

Drive: drivenummer
"4FB9-3D9B"
c515 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(2)

Drive: driveletter + :
"E:"
c116 = CreateObject("scripting.filesystemobject").GetDriveName("E:\OF\voorbeeld.xls")
c216 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").drive
c516 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(3)

Drive: vrije ruimte op drive van het geopende bestand
"465. (..) bytes"
c517 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(7)

Type
"Microsoft Excel werkblad"
c112 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").Type
c312 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").Type
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c412 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf)(0)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c412a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf),"Type: "),""),7)
End With

Een geluidsbestand (mp3)
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c412 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(4)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c412a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Type: "),""),7)
End With

Een fotobestand
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c512 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf)(3)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c412a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf),"Type: "),""),7)
End With

Omvang: bestandsgrootte / bestandslengte in bytes
23876
c009 = FileLen("E:\OF\voorbeeld.xls")
c109 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").Size
c309 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").Size
c509 = Mid(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 14, 13)
c609 = Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(6)
Open "E:\OF\voorbeeld.xls" For Input As #1
c709 = LOF(1)
Close

Omvang: bestandsgrootte in kbytes
23,8 kB
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c410 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 1)
End With

Omvang: bestandsgrootte in Mbytes

2,62 MB
Een geluidsbestand (mp3)
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c411 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(7)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c411a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Grootte: "),""),10)
End With

Een fotobestand
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c511 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf)(4)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c511a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf),"Grootte: "),""),10)
End With

Een Excel, Word bestand
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c611 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf)(2)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c611a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf),"Grootte: "),""),10)
End With

Attribuut: VBA constante
32
c018 = GetAttr("E:\OF\voorbeeld.xls")
c118 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").Attributes ' nummer archive
0vbNormal 1vbReadOnly 2vbHidden 4vbSystem 8vbVolume 16vbDirectory 32vbArchive 64vbAlias

Attribuut: letter
A
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c318 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 6)
End With
NvbNormal RvbReadOnly HvbHidden SvbSystem VvbVolume DvbDirectory AvbArchive vbAlias

Tijdstip: bestand gemaakt
23-12-2012 14:08:17
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c320 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 4)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c420 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 31)
End With

Tijdstip: bestand laatst geopend
23-12-2012 14:08:17
c221 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").datelastaccessed' dd-mm- yyyy
c221 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").datecreated
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c321 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 5)
End With
c521 = Mid(Split(CreateObject("wscript.shell").Exec("cmd /c Dir " & Chr(34) & "E:\OF\voorbeeld.xls" & Chr(34) & " /b").StdOut.ReadAll, vbCrLf)(5), 19, 15)

Een Excel, Wordbestand
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c621 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf)(3)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c621a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf),"Gewijzigd op: "),""),15)
End With

Tijdstip: laatst opgeslagen
23-12-2012 14:08:17
c011 = FileDateTime("E:\OF\voorbeeld.xls")
c211 = CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("E:\OF\voorbeeld.xls").datelastmodified
c311 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").ModifyDate
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c411 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 3)
End With

Snelkoppeling
True / False
c424 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").IsLink

Bladerbaar
True / False
c425 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").IsBrowsable

Bestand
True / False
c426 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").IsFileSystem

Folder
True / False
c427 = CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls").IsFolder

Bestaand bestand
True / False
c028 = Dir("E:\OF\voorbeeld.xls") <>""
c128 = CreateObject("scripting.filesystemobject").FileExists("E:\OF\voorbeeld.xls")

Status
"On line"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c356 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 7)
End With

Eigenaar
"SNB-8PN11PL\snb"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c357 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 8)
End With

Aflevering
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c358a = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 29)
End With

Programmabeschrijving
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c358b = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 30)
End With

Beschrijving
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c360 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 36)
End With

Bestandsversie
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c361 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 37)
End With

Productnaam
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c362 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 38)
End With

Productversie
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c363 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 39)
End With

Word, Excel, Powerpoint

Titel
"Titel 1"
CreateObject("shell.application").namespace ("E:\OF\")
c329 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 10)
End With

Onderwerp
"Onderwerp 1"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c330 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 11)
End With

Auteur
"Auteur 1"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c331 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 9)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c431 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf)(1)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c431a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), -1),vblf),"Auteur: "),""),9)
End With

Opmerkingen
"Opmerking 1"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c333 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 14)
End With

Categorie
"Categorie 1"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c344 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 12)
End With

Bedrijf
"Bedrijf 1"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c359 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 35)
End With

Word bestanden

Aantal pagina's
17
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c340 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.doc"), 13)
End With

Muziekbestanden

Copyright
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c364 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 15)
End With

Artiest
"Orchestra of the Age of Enlightenment - Harry Bicket, Lorraine Hunt Lieberson)"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c365 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 16)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c465 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(0)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c465a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Artiest: "),""),10)
End With

Titel van album
"Handel Arias, Stephen Stubbs - Lute,guit., Carrai-cello, Tendemans- Gamba"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c366 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 17)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c466 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(1)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c466a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Titel van album: "),""),18)
End With

Jaar
2002
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c367 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 18)
End With

Nummer
11
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c368 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 19)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c468 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(2)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c468a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Nummer: "),""),9)
End With

Genre
"Opera"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c369 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 20)
End With

Duur
00:05:33
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c370 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 21)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c470 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(3)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c470a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Duur: "),""),7)
End With

Bitverwerkingssnelheid
"128kbps"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c371 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 22)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c471 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(5)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c471a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Bitverwerkingssnelheid: "),""),25)
End With

Beveiligd
"Ja /Nee"
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c358 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.xls"), 23)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c458 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf)(6)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c458a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), -1),vblf),"Beveiligd: "),""),12)
End With

Grootte van geluidsfragment
0 bits
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c371a = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 32)
End With

Geluidsopnamesnelheid
44 kHz
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c371b = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 33)
End With

Kanalen
1 (mono), 2 (stereo), 4 (quad)
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c371c = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.mp3"), 34)
End With

Fotobestanden

Cameramodel
DMC-FS11
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c372 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), 24)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c472 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf)(2)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c472a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf),"Cameramodel: "),""),14)
End With

Afbeelding gemaakt op
27-05-2011 12:29
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c373 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), 25)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c473 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf)(1)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c473a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf),"Afbeelding gemaakt op: "),""),24)
End With

Afmetingen in pixels
4320 x 3240
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c374 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), 26)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c474 = split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf)(0)
End With
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c474a=mid(join(filter(split(.getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), -1),vblf),"Afmetingen: "),""),13)
End With
Pixels horizontaal
4320
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c375 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), 27)
End With

Pixels vertikaal
3240
With CreateObject("shell.application").namespace("E:\OF\")
c376 = .getdetailsof(.Items.Item("voorbeeld.jpg"), 28)
End With

Methoden: bestand kopiŽren

Kopieer geopend bestand
ThisWorkbook.SaveCopyAs "G:\voorbeeld.xls"
ThisWorkbook.SaveAs "G:\voorbeeld.xls"
ThisWorkbook.Sheets(1).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs "G:\voorbeeld.xls"
ActiveWorkbook.Close False
CreateObject("scripting.filesystemobject").CopyFile ThisWorkbook.FullName, "G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("shell.application").NameSpace("G:\").CopyHere ThisWorkbook.FullName
Shell "cmd /c copy " & ThisWorkbook.FullName & "G:\voorbeeld.xls"

Kopieer 1 gesloten bestand
Workbooks.Add("E:\OF\voorbeeld.xls").SaveAs "E:\OF\kopie van voorbeeld.xls"
CreateObject("Excel.Application").Workbooks.Add("E:\OF\voorbeeld.xls").SaveAs "E:\OF\kopie van voorbeeld.xls"
Filecopy "G:\OF\voorbeeld.xls","G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("scripting.filesystemobject").CopyFile "G:\OF\voorbeeld.xls", "G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("scripting.filesystemobject").GetFile("G:\OF\voorbeeld.xls").Copy "G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("shell.application").NameSpace("G:\").CopyHere "G:\OF\voorbeeld.xls"
shell "cmd /c copy "G:\OF\voorbeeld.xls G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("wscript.shell").Run "cmd /c copy "G:\OF\voorbeeld.xls G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("wscript.shell").Exec "cmd /c copy "G:\OF\voorbeeld.xls G:\voorbeeld.xls"

Kopieer diverse gesloten bestanden
CreateObject("scripting.filesystemobject").CopyFile "G:\OF\*.xls", "G:\"
CreateObject("shell.application").NameSpace("G:\").CopyHere "G:\OF\*.xls"
Shell "cmd /c copy G:\OF\*.xls G:\"

Methoden: bestand verplaatsen

Verplaats geopend bestand
ThisWorkbook.SaveAs "G:\nieuw\voorbeeld.xls"

Verplaats 1 gesloten bestand naar andere folder
Name "G:\OF\voorbeeld.xls" As "G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("scripting.filesystemobject").MoveFile "G:\OF\voorbeeld.xls", "G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("G:\OF\voorbeeld.xls").Move "G:\voorbeeld.xls"
CreateObject("shell.application").NameSpace("G:\").MoveHere "G:\nieuw\voorbeeld.xls"

Verplaats diverse gesloten bestanden naar een andere folder
CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("G:\OF\*.xls").Move "G:\"
CreateObject("shell.application").NameSpace("G:\").MoveHere "G:\OF\*.xls"
Verplaats 1 gesloten bestand binnen dezelfde folder
shell "cmd /c ren "G:\OF\voorbeeld.xls voorbeeld_001.xls"
CreateObject("wscript.shell").Run "cmd /c ren "G:\OF\voorbeeld.xls voorbeeld_001.xls"
CreateObject("wscript.shell").Exec "cmd /c ren "G:\OF\voorbeeld.xls voorbeeld_001.xls"

Verplaats diverse gesloten bestanden binnen dezelfde folder
shell "cmd /c ren "G:\OF\voorbeeld*.xls voorbeeld_*.xls"
CreateObject("wscript.shell").Run "cmd /c ren "G:\OF\voorbeeld*.xls voorbeeld_*.xls"
CreateObject("wscript.shell").Exec "cmd /c ren "G:\OF\voorbeeld*.xls voorbeeld_*.xls"

Methoden: bestand verwijderen

Verwijder 1 gesloten bestand
Kill "G:\OF\voorbeeld.xls"
Application.Recentfiles(1).delete
CreateObject("scripting.filesystemobject").DeleteFile "G:\OF\voorbeeld.xls"
CreateObject("scripting.filesystemobject").getfile("G:\OF\voorbeeld.xls").Delete
shell "cmd /c del G:\OF\voorbeeld.xls"
createobject("wsript.shell").Run "cmd /c del G:\OF\voorbeeld.xls"
createobject("wsript.shell").Exec "cmd /c del G:\OF\voorbeeld.xls"
With New Shell
With .NameSpace("E:\OF\").Items.Item("voorbeeld.xls")
For j = 1 To .Verbs.Count
If .Verbs.Item(j).Name = "Verwi&jderen" Then Exit For
Next
.InvokeVerb .Verbs.Item(j).Name
End With
End With

Verwijder diverse gesloten bestanden
Kill "G:\OF\*.xls"
CreateObject("scripting.filesystemobject").DeleteFile "G:\OF\*.xls"
shell "cmd /c del G:\nieuw\*.xls"
createobject("wscript.shell").Run "cmd /c del G:\OF\*.xls"
createobject("wscript.shell").Exec "cmd /c del G:\OF\*.xls"

Methoden: nieuw Excel bestand

Nieuw zichtbaar Excelbestand in bestaande Excel-instantie
workbooks.add
GetObject(,"Excel.Application").Workbooks.Add()windows(1).visible=true

Nieuw niet-zichtbaar Excelbestand in bestaande Excel-instantie
workbooks.add().windows(1).visible=false
GetObject(,"Excel.Application").Workbooks.Add

Nieuw niet-zichtbaar Excelbestand in nieuwe Excel-instantie
CreateObject("Excel.Application").Workbooks.Add
GetObject("","Excel.Application").Workbooks.Add

Methoden: nieuw Word bestand

Nieuw zichtbaar Wordbestand in bestaande Word-instantie
Documents.Add
GetObject(,"Word.Application").Documents.Add
With GetObject("", "Word.document")
.Activate
End With

Nieuw niet-zichtbaar Wordbestand in bestaande Word-instantie
Documents.Add.Windows(1).Visible = False
GetObject(, "Word.Application").Documents.Add.Windows(1).Visible = False

Nieuw niet-zichtbaar Wordbestand in nieuwe Word-instantie
CreateObject("Word.Aplication").Documents.Add
GetObject("", "Word.Application").Documents.Add
CreateObject("Word.Document")

Methoden: nieuw TXT/CSV bestand

Nieuw TXT/CSV bestand
Open "G:\OF\voorbeeld.txt" for output As #1
Print #1,"nieuwe tekst"
Close #1
createobject("scripting.filesystemobject").createtextfile("G:\OF\voorbeeld.txt").write "nieuwe tekst"