ArrayList


1. Wat is een ArrayList ?

2. Waarvoor een ArrayList ?

3. Achtergrond van de ArrayList

4. Maak een ArrayList
4.1 Early binding
4.1.1 Local scope
4.1.2 Private scope
4.1.3 Public scope
4.2 Late binding
4.2.1 Local scope
4.2.2 Private scope
4.2.3 Public scope

5. Vul een ArrayList
5.1 Afzonderlijke elementen
5.1.1 Methode Add
5.1.2 Methode Insert
5.2 Een groep elementen
5.2.1 Methode AddRange
5.2.2 Methode InsertRange
5.3 Soorten Items
5.3.1 lege tekstreeks
5.3.2 gewone tekstreeks
5.3.3 niet-afdrukbaar teken
5.3.4 getal
5.3.5 datum
5.3.6 1-dimensionele array
5.3.7 meer-dimensionele array
5.3.8 object
5.3.9 controls in Userform
5.3.10 ActiveX controls
5.3.11 alle werkbladen

6. De omvang van een ArrayList

7. Controle of een item voorkomt

8. Controle op item-positie

9. Lezen van elementen
9.1 n element
9.2 opeenvolgende elementen
9.3 alle elementen

10 Wijzig een element

11 Sorteren van elementen
11.1 Oplopend sorteren
11.2 Aflopend sorteren
11.3 Sorteer Arrays

12 Verwijder elementen
12.1 n element op inhoud
12.2 n element op index
12.3 opeenvolgende elementen
12.4 alle elementen

13. Kopie van een ArrayList

14. Trefwoorden

1. Wat is een ArrayList ?

Een ArrayList in VBA is een verzamelobject: je kunt er allerlei verschillende zaken in opbergen: getallen, teksten, datums, arrays, ranges, variabelen en objecten.
VBA heeft verschillende andere mogelijkheden om gegevens op te slaan:
- een dictionary
- een collection
- een array variabele
- een ActiveX ComboBox
- een ActiveX ListBox
- een Userform control ComboBox
- een Userform control ListBox
- een sortedlist

De keuze voor een van deze methoden is afhankelijk van het te bereiken doel.
In deze pagina wordt geen poging gedaan al deze methoden met elkaar te vergelijken.
We beperken ons tot een bespreking van de mogelijkheden van de ArrayList.

Geen van de andere 'verzamel' methoden zoals Collecten, Array of Dictionary heeft een sorteermethode.
De sorteermethode van de ArrayList is (naast de 'sortedlist') de enige mij bekende VBA-sorteermethode.
Deze sorteermethode is erg snel.
Dat kan een argument zijn om juist van een ArrayList gebruik te maken.

2. Waarvoor kun je een ArrayList gebruiken ?

Je kunt de ArrayList gebruiken om gegevens uit allerlei bronnen bij elkaar te zetten en snel te bewerken omdat ze via de ArrayList in het werkgeheugen geladen zijn en snel toegankelijk zijn.
In plaats van gegevens te bewerken in een Excel-werkblad, een Word Document, een Powerpointpresentatie, doe je dat in het werkgeheugen.
Daarvoor hoeft bijv. geen scherm ververst te worden, berekeningen uitgevoerd te worden, waardoor de ArrayList snel is.

3. Waar komt de ArrayList vandaan ?

De ArrayList maakt geen deel uit van de standaard VBA-bibliotheek.
De ArrayList is onderdeel van de bibliotheek System.Collections.
Die bevindt zich in het bestand ....\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.tlb of in een vergelijkbare directory

Je kunt via de VBEditor een aktieve verbinding leggen naar dit bestand door mscorlib.dll bij de Referenties aan te vinken (Extra/referenties... of Tools/References..)
Als je een bestand waarin je gebruik maakt van een ArrayList verspreidt, wordt meteen ook die verbinding naar deze bibliotheek meeverspreid.

In VBA kun je op twee verschillende manieren die referentie maken
ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorlib.tlb"
of met
ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromguid "{BED7F4EA-1A96-11D2-8F08-00A0C9A6186D}", 2, 4
Om gebruik te kunnen maken van de ArrayList hoeft er geen referentie aktief te zijn ('early binding').
Je kunt de code ook pas een verbinding laten leggen op het moment dat je de ArrayList nodig hebt ('late binding').
Daarvoor gebruik je dan deze VBA code:
createobject("System.Collections.ArrayList")

4. Hoe maak je een ArrayList ?

Er zijn verschillende methoden om een ArrayList aan te maken.
Dat is afhankelijk van:
- de manier waarop je naar de bibliotheek van de ArrayList wil verwijzen: 'early binding' of 'late binding'
- de 'scope' van de ArrayList: wil je hem in 1 procedure of meer procedures gebruiken:'local scope','private scope','public scope'

4.1 Met referentie naar de bibliotheek: 'early binding'

4.1.1 Local scope

Als je de ArrayList alleen maar nodig hebt in 1 macro of funktie kun je de definitie van de ArrayList tot die procedure beperken.
zonder toewijzing aan een variabele:
With new ArrayList
.Add "aa1"
end with
declaratie en toewijzing tegelijkertijd
dim a_00 as New ArrayList
a_00.Add "aa1"
toewijzing en daardoor impliciete declaratie
set a_00 = New ArrayList
a_00.add "aa1"
gescheiden declaratie (als Object) en toewijzing
dim a_00 as Object
set a_00= new ArrayList
a_00.add "aa1"
gescheiden declaratie (als ArrayList) en toewijzing
dim a_00 as ArrayList
set a_00= new ArrayList
a_00.add "aa1"

4.1.2 Private scope

Als je een ArrayList toegankelijk wil maken voor verschillende procedures (macro's of funkties) in 1 werkblad, werkboek, Userform, Macromodule of Classmodule maak je gebruik van Private Scope.
Dan dien je altijd met een variabele te werken.
Die variabele moet je eerst in het declaratiegebied van de codemodule declareren.

Je kunt het gegevenstype van de variabele voor een ArrayList declareren als Object, ArrayList of Variant.
Omdat de Variant het default gegevenstype is, kun je de specificatie van dit gegevenstype ook achterwege laten.

In het declaratiedeel van de codemodule zet je
Dim a_00
Private a_00
of
Dim a_00 as Variant
Private a_00 as Variant
of
Dim a_00 as Object
Private a_00 as Object
of
Dim a_00 as ArrayList
Private a_00 as ArrayList
In een procedure (macro of funktie) zet je dan
Set a_00 = New ArrayList
Het kan ook heel compact met in het declaratiegebied slechts deze code
Dim a_00 As New ArrayList
of
Private a_00 as New ArrayList
Daarna is de ArrayList via de variabele a_00 in iedere procedure van de codemodule beschikbaar.

4.1.3 Public scope

Als je een ArrayList toegankelijk wil maken voor alle procedures (macro's of funkties) in het werkboek, Userform, Macromodule of Classmodule maak je gebruik van Public Scope.
Dan dien je altijd met een variabele te werken.

4.1.3.1 Gelijktijdige declaratie en toewijzing

Om een variabele beschikbaar te maken in alle macro's en funkties van een codemodule moet je de variabele declareren in het declaratiegebied van de codemodule.
Vervolgens moet je aan de variabele een nieuwe instantie van de ArrayList toewijzen.
Wanneer je gebruik maakt van 'early binding' kan dat heel compact in n keer met deze code in het declaratiegebied.
Public a_00 As New ArrayList
Daarna is de ArrayList via de variabele a_00 in iedere procedure van het VBproject (=het werkboek) beschikbaar.

4.1.3.2 Declaratie in het declaratiegebied en toewijzing in een procedure

Die variabele moet je eerst in het declaratiegebied van de codemodule van een macromodule declareren.

Je kunt het gegevenstype van de variabele voor een ArrayList declareren als Object, ArrayList of Variant.
Omdat de Variant het default gegevenstype is, kun je de specificatie van dit gegevenstype ook achterwege laten.

In het declaratiegebied
Public a_00
of
Public a_00 as Variant
of
Public a_00 as Object
of
Public a_00 as ArrayList
In een procedure (macro of funktie)

Wijs een nieuwe instantie van de ArrayList toe aan de gedeclareerde variabele.
set a_00 = new ArrayList
Daarna is de ArrayList via de variabele a_00 in iedere procedure van het VBproject (=het werkboek) beschikbaar.

4.2 Zonder referentie naar de bibliotheek: 'late binding'

4.2.1 Local scope

Als je de ArrayList alleen maar nodig hebt in 1 macro of funktie kun je de definitie van de ArrayList tot die procedure beperken.
zonder toewijzing aan een variabele:
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add "aa1"
end with
met toewijzing aan een variabele:
set a_00 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
a_00.Add "aa1"

4.2.2 Private scope

Als je een ArrayList toegankelijk wil maken voor verschillende procedures (macro's of funkties) in 1 werkblad, werkboek, Userform, Macromodule of Classmodule maak je gebruik van Private Scope.
Dan dien je altijd met een variabele te werken.
Die variabele moet je eerst in het declaratiegebied van de codemodule declareren.

Je kunt het gegevenstype van de variabele voor een ArrayList declareren als Object of Variant.
Omdat de Variant het default gegevenstype is, kun je de specificatie van dit gegevenstype ook achterwege laten.

Vervolgens wijs je in een procedure (macro of funktie) een nieuwe instantie van de ArrayList toe aan de gedeclareerde variabele.

In het declaratiedeel van de codemodule
Dim a_00
Private a_00
of
Dim a_00 as Variant
Private a_00 as Variant
of
Dim a_00 as Object
Private a_00 as Object
In een procedure (macro of funktie)
Set a_00 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Daarna is de ArrayList via de variabele a_00 in iedere procedure van de codemodule beschikbaar.

4.2.3 Public scope

Als je een ArrayList toegankelijk wil maken voor alle procedures (macro's of funkties) in het werkboek, Userform, Macromodule of Classmodule maak je gebruik van Public Scope.
Dan dien je altijd met een variabele te werken.
De declaratie van die variabele dient te staan in het declaratiegebied van een macromodule (dus niet in de codemodule van een userform, werkblad, het werkboek of een klassemodule).
In welke macromodule de declaratie staat maakt niet uit.

Het gegevenstype voor de ArraylList kan zijn Variant of Object.
Omdat er nog geen verbinding is gelegd met de ArrayList-bibliotheek kun je het gegevenstype 'ArrayList' niet gebruiken.

In een procedure (macro of funktie) wijs je een nieuwe instantie van de ArrayList toe aan de gedeclareerde variabele.

In het declaratiedeel van de codemodule van een macromodule
Public a_00
of
Public a_00 as object
of
Public a_00 as object
In een procedure (macro of funktie)
set a_00 = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
Daarna is de ArrayList via de variabele a_00 in iedere procedure van het VBproject (=het werkboek) beschikbaar.

Voor het vervolg in deze pagina zal ik voor de overzichtelijkheid alleen gebruikmaken van de With ... End With methode in een 'late binding' situatie.

5.Hoe vul je een ArrayList

De inhoud van een item kan van alles zijn: getallen, teksten, datums, arrays, ranges, variabelen, collections, dictionaries, een lege tekenreeks, niets en objecten

Je kunt aan een ArrayList afzonderlijke items toevoegen of een groep van items.
Ook kun je aangeven waar de nieuwe items in de ArrayList geplaatst moeten worden.

5.1 afzonderlijke items toevoegen

5.1.1 methode .Add

De methode .Add plaatst een item altijd achter het laatste element van de ArrayList.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add "inhoud"
.Add New Collection
.Add 123
.Add Date
.Add Array("rood", "wit", "groen")
End With

5.1.2 methode .Insert

Met de methode .Insert kun je via een argument aangeven op welke plaats in de ArrayList een element geplaatst moet worden.
Houd er rekening mee dat het eerste element in de ArrayList het indexnummer 0 heeft.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add "aa1"
.Add "aa2"
.Add "aa4"
.Insert 2,"aa3"
End With

5.2 een groep items toevoegen

Een ArrayList accepteert dat een groep van items tegelijkertijd aan de ArrayList wordt toegevoegd.
Voorwaarde is wel dat die items in een speciale 'Array' staan.
Daarvoor moet je gebruik maken van de Queue, die onderdeel is van dezelfde bibliotheek als de ArrayList.
Je moet dus eerst de elementen in zo'n Queue zetten.
De instructie die je daarvoor gebruikt is '.Enqueue' (zoals .Add bij de ArrayList).
Vervolgens kan deze Queue aan de ArrayList worden toegevoegd.
Ook hier heb je de keus de Queue achteraan de ArrayList te plaatsen of op een vooraf bepaalde plek.

5.2.1 methode .AddRange

De methode .AddRange plaatst items altijd achter het laatste element van de ArrayList.
Set q_00 = CreateObject("System.Collections.Queue")
q_00.Enqueue "een"
q_00.Enqueue "twee"

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add "aa1"
.Add "aa2"
.Add "aa3"
.AddRange q_00
End With

5.2.2 methode .InsertRange

Met de methode .InsertRange kun je via het eerste argument aangeven op welke plaats in de ArrayList de elementen geplaatst moet worden.
Houd er rekening mee dat het eerste element in de ArrayList het indexnummer 0 heeft.
Set q_00 = CreateObject("System.Collections.Queue")
q_00.Enqueue "vier"
q_00.Enqueue "vijf"

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add "aa1"
.Add "aa2"
.Add "aa3"
.InsertRange 1, q_00
End With

5.3 Items

De toevoeging van nieuwe items vindt op volgorde of op aangegeven index plaats.
De inhoud van een item kan van alles zijn: getallen, teksten, datums, arrays, ranges, variabelen, collections, dictionaries, een lege tekenreeks, niets en objecten
Hieronder een aantal voorbeelden van items met verschillende soorten inhoud.

5.3.1 een lege tekstreeks

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add vbNullString
.Add ""
End With

5.3.2 een gewone tekstreeks

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add "abcde"
.Insert 0, "fghi"
End With

5.3.3 een niet-afdrukbaar teken

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add vbTab
.Insert 0, vbLf
End With

5.3.4 een getal

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add 12345
.Insert 1, RGB(23, 45, 678)
End With
' typename: Integer
' typename: Long

5.3.5 een datum (typename: Date)

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add Date
.Add CDate("23-04-2012")
.Insert 2, DateSerial(2013, 10, 12)
End With

5.3.6 een 1-dimensionele Array (typename: Variant())

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add Array("aa1", "aa2", "aa3")
.Add Split("bb1_cc1_dd1", "_")
.Insert 1,Array("aa1", "aa2", "aa3")
End With

5.3.7 een meer-dimensionele Array (typename: Variant())

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
ReDim sn(6, 10)
.Add sn
.Insert 1, sn
End With

5.3.8 een object

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
.Add Range("A1:K10")
.Insert 1, Range("A1:K10")
End With

5.3.9 de controls in een userform

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Controls
.Add it
Next
End With

5.3.10 de ActiveX-controls in een werkblad

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Sheets("sheet1").OLEObjects
.Add it
Next
End With

5.3.11 alle werkbladen van een werkboek

With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each sh In Sheets
.Add sh
.Insert 1, sh
Next
End With

6. De omvang van een ArrayList

De eigenschap .Count geeft het aantal items van/in een ArrayList weer.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each sh In Sheets
.Add sh
.Insert 1, sh
Next

msgbox .count
End With

7. Controle of een item in een ArrayList voorkomt

Een ArrayList kan een onbeperkt aantal keer dezelfde waarde bevatten.
De eigenschap .Contains geeft aan of een item in een ArrayList voorkomt:
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa1", "aa3", "aa4", "aa2")
If Not .contains(it) Then .Add it
Next
End With
De eigenschap .Contains controleert alleen op waarden (getallen, tekst, datums); een Array, Range of een object wordt genegeerd.
Met gebruik van de eigenschap .Contains kun je in de ArrayList een lijst van unieke items samenstellen ( zie voorbeeld hierboven ).

8. Controle op welke positie een item in een ArrayList voorkomt

De eigenschap .IndexOf geeft aan op welke positie een item in een ArrayList staat.
Het eerste argument is de waarde waarnaar je wil zoeken, het tweede argument is de positie waarn je wil zoeken:
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa4", "aa5", "aa6")
If Not .contains(it) Then .Add it
Next
msgbox .IndexOf("aa4", 0)
End With
Als het item niet bestaat is het resultaat van de eigenschap -1
Als het item wel bestaat is het resultaat het indexnummer (volgnummer) van het item in de ArrayList.

Als je wil nagaan of een item vr of n een bepaald indexnummer voorkomt gebruik je dat indexnummer als het tweede argument:
msgbox .IndexOf("aa4", 5)
' indexnummer als het na het 5e element voorkomt
Omdat identieke items meer dan eens in een ArrayList kunnen voorkomen kun je ook nagaan op welke positie een bepaalde waarde het laatst voorkomt in de ArrayList.
Gebruik daarvoor de eigenschap .LastIndexOf("aa11"):
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
msgbox .LastIndexOf("aa2")
End With

9. Lezen/ophalen van elementen

9.1 Lezen/ophalen van 1 element

Aan de hand van het indexnummer kan de waarde van een element in de ArrayList worden gelezen.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.add array("P_01","P_02","P_03","P_04")
.add "last item"

msgbox .Item(0)
msgbox .Item(.count-1)
msgbox .Item(6)(3)
End With
' het eerste item
' het laatste item
' het 4e element uit de array in het 6e item in de ArrayList

9.2 Lezen/ophalen van opeenvolgende elementen

Met de methode.GetRange kun je aangeven vanaf welk indexnummer (1e argument) je hoeveel (2e argument) opeenvolgende elementen uit de ArrayList wil lezen.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next

Set st = .getrange(2, 4)
for each it in st
msgbox it
next
End With
' haal 4 elementen uit de reeks vanaf index 2 (= 3e item)

9.3 Lezen/ophalen van alle elementen

Met de methode .ToArray kun je alle elementen uit de ArrayList naar een 1-dimensionele Array schrijven.
Afhankelijk van de inhoud kun je daar methodes als 'join', 'filter' en 'replace' op loslaten.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next

sn=.toarray
msgbox join(sn,vblf)
End With
Als je die gegevens ook nog naar een Excel werkblad wil wegschrijven:

Horizontaal:
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next

sheet1.cells(1).resize(,.count)=.toarray
End With
Vertikaal:
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next

sheet1.cells(1).resize(.count)=application.transpose(.toarray)
End With

10. wijzig een element

Een bestaand element in een ArrayList kun je wijzigen door aan het .item een andere waarde of een andere inhoud toe te kennen.
Het te wijzigen item benader je met behulp van het indexnummer.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next

.item(3)="aa20"
.item(4)=12
.item(5)=Date
.item(2)=array(1,2,3,4,5)
End With

11. sorteren van elementen

11.1 oplopend sorteren van elementen

De methode .Sort sorteert alle elementen in de ArrayList oplopend.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de elementen te sorteren zijn: de waarden moeten bestaan uit tekst of getallen (geen arrays of objecten).
De ArrayList evalueert zelf of er sprake moet zijn van een numerieke sortering of een tekstsortering.
Een mengeling van gegevenstypen leidt tot een foutmelding.

tekstsortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.Sort
sn = .toarray

MsgBox Join(sn, vbLf)
End With
tekstsortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("12", "112", "2", "34", "305", "302")
.Add it
Next
.Sort
sn = .toarray

MsgBox Join(sn, vbLf)
End With
numerieke sortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array(12, 112, 2, 34, 305, 302)
.Add it
Next
.Sort
sn = .toarray
MsgBox Join(sn, vbLf)
End With
foutmelding bij sortering van verschillende datatypen
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", 12, 112, "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.Sort
End With
' foutmelding

11.2 aflopend sorteren van elementen

De methode .Reverse sorteert alle elementen in de ArrayList aflopend.
Voorwaarde is natuurlijk wel dat de elementen te sorteren zijn: de waarden moeten bestaan uit tekst of getallen (geen arrays of objecten).
De ArrayList evalueert zelf of er sprake moet zijn van een numerieke sortering of een tekstsortering.
Een mengeling dan gegevenstypen leidt tot een foutmelding.

tekstsortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.Sort
.Reverse

MsgBox Join(.toarray, vbLf)
End With
tekstsortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("12", "112", "2", "34", "305", "302")
.Add it
Next
.Sort
.Reverse

MsgBox Join(.toarray, vbLf)
End With
numerieke sortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array(12, 112, 2, 34, 305, 302)
.Add it
Next
.Sort
.Reverse

MsgBox Join(.toarray, vbLf)
End With
verschillende datatypen: foutmelding bij sortering
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", 12, 112, "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.Sort
.Reverse
End With
' foutmelding

11.3 Arrays sorteren

De Arrays in een Arraylist kun je niet sorteren met de methoden .Sort. of .Reverse.
Daar is toch een oplossing voor:

1. zet de waarden van de kolom waarop gesorteerd moet worden in de Arraylist
2. sorteer die items met .Sort of .Reverse
3. zet de gesorteerde items in een Array met .ToArray
4. maak de ArrayList leeg
5. voeg in de volgorde van de gesorteerde items de 'rijen' van de te sorteren Array toe aan de Arraylist
Sub M_snb()
sn = Sheet1.Range("A1:G20")

With CreateObject("System.Collections.Arraylist")
For j = 1 To UBound(sn)
.Add sn(j, 3)
Next
.Sort
sp = .ToArray
.Clear

For j = 0 To UBound(sp)
For jj = 1 To UBound(sn)
If sn(jj, 3) = sp(j) Then
.Add Application.Index(sn, jj)
sn(jj, 3) = ""
Exit For
End If
Next
Next

For j = 0 To .Count - 1
Sheet1.Cells(j + 1, 10).Resize(, UBound(sn, 2)) = .Item(j)
Next
End With
End Sub

12. verwijder elementen uit een ArrayList

12.1 verwijder 1 element op basis van de inhoud

De methode .Remove verwijdert 1 element uit de ArrayList.
In het argument geef je de inhoud van het element op.
Als het element met de opgegeven inhoud niet bestaat negeert de methode de opdracht; VBA genereert geen foutmelding.

Verwijder het eerste item met de waarde "aa3":
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.Remove "aa3"

MsgBox Join(.ToArray,vbLf)
End With

12.2 verwijder 1 element op basis van positie (index) in de ArrayList

De methode .RemoveAt verwijdert het element op de positie/met de index in het argument.
Als het opgegeven indexnummer niet bestaat genereert VBA een foutmelding.

Verwijder het 5e element (met indexnummer 4)
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa4", "aa5", "aa6")
.Add it
Next
.RemoveAt 4

MsgBox Join(.ToArray,vbLf)
End With

12.3 verwijder opeenvolgende elementen

De methode .RemoveRange verwijdert een groep aaneengesloten elementen. In het eerste argument geef je aan vanaf welk indexnummer elementen verwijderd moeten worden; in het tweede argument geef je aan hoeveel aaneengesloten elementen verwijderd moeten worden.
Als 1 van de argumenten onjuist is genereert VBA een foutmelding.

Verwijder 3 elementen vanaf indexnummer 2:
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.RemoveRange 2,4

MsgBox Join(.ToArray,vbLf)
End With

12.4 verwijder alle elementen

De methode .Clear verwijdert alle elementen uit de ArrayList.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next
.Clear

MsgBox .Count
End With

13. maak een kopie van de ArrayList

Voor een ArrayList bestaat een aparte methode om een onafhankelijke kopie te maken: .Clone.
Wijzigingen in die kopie hebben geen effekt op de oorspronkelijke ArrayList.
Omdat de kopie ook weer een ArrayList is, dus een object, is de instructie 'Set' noodzakelijk bij de toewijzing aan een variabele.
With CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For Each it In Array("aa1", "aa2", "aa3", "aa3", "aa2", "aa6")
.Add it
Next

set c_00=.Clone
msgbox join(c_00.ToArray,vbLf)

c_00.item(2)="~"
msgbox join(.ToArray,vbLf) & vbLf & vbLf & join(c_00.ToArray,vbLf)
End With